اخذ ارزشیابی مشاغل گروه E انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزشیابی مشاغل گروه E انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل گروه E سازمان Vetassess به شرح ذیل می باشد:
مدرک تحصیلی برابر با سطح AQF Diploma استرالیا و رشته تحصیلی کاملاً مرتبط با شغل درخواستی باشد و همچنین حداقل یک سال اشتغال به کار کاملاً مرتبط پس از فراغت از تحصیل در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته وجود داشته باشد، ارزیابی مثبت صورت می گیرد.

×