جدول مدارک زبان انگلیسی مورد قبول استرالیا

جدول امتیازبندی زبان

English Language
proficiency level
Test component IELTS TOEFL IBT PTE Academic Cambridge
English
Advanced
CAE
OET
FunctionalAverage/total/overall across test components only4.53230147n/a
VocationalListening5.0436154B
Reading5.0436154B
Writing5.01436154B
Speaking5.01436154B
CompetentListening6.01250169B
Reading6.01350169B
Writing6.02150169B
Speaking6.01850169B
Proficient
(for points tested Skilled visas)
Listening7.02465185B
Reading7.02465185B
Writing7.02765185B
Speaking7.02365185B
Superior
(for points tested Skilled visas)
Listening8.02879200A
Reading8.02979200A
Writing8.03079200A
Speaking8.02679200A
×