ارزیابی مشاغل گروه F انجمن ارزیابی VETASSESS

ارزیابی مشاغل گروه F انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group F در ۲ حالت امکان پذیر است که داشتن پیش شرط های ذیل درهریک از حالات ذکر شده ضروری است:

حالت اول:
داشتن مدرک تحصیلی معادل AQF Certificate II استرالیا و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد.

حالت دوم:
داشتن مدرک تحصیلی معادل AQF Certificate II استرالیا ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل دو سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد.

نکته قابل توجه: در صورتیکه تمام سوابق کاری قبل از اخذ مدرک معادل AQF Certificate II باشند، سه سال سابقه کاری کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی در سطح مهارت مناسب که در پنج سال گذشته واقع شده باشد نیاز خواهد بود.

×