از امروز می توانید بدون واکسن کرونا به استرالیا وارد شوید

از امروز می توانید بدون واکسن کرونا به استرالیا وارد شوید

خبر مهم :

شهروندان استرالیایی واکسینه نشده، مقیمان دائم و بازدیدکنندگان اکنون می توانند بدون نیاز به داشتن معافیت مسافرتی در هر زمانی وارد استرالیا شده و از آن خارج شوند.

تمام مسافران ورودی میبایست الزامات آزمایش و قرنطینه ایالت یا قلمرو ورود خود و هر ایالت یا قلمرو دیگری را که قصد سفر به آن را دارند رعایت کنند. محدودیت ها می توانند در هر زمانی تغییر کنند.

افرادی که وارد استرالیا می شوند دیگر نیازی به تکمیل فرم اظهارنامه دیجیتال مسافر (DPD) یا اظهارنامه سفر دریایی نخواهند داشت.

استفاده از ماسک در پروازهای بین المللی به استرالیا همچنان الزامی است.

×