افزایش هزینه های ثبت درخواست ارزیابی مشاغل عمومی انجمن ارزیابی VETASSESS

افزایش هزینه های ثبت درخواست ارزیابی مشاغل عمومی انجمن ارزیابی VETASSESS

در راستای تغییرات شاخص CPI، هزینه های ثبت درخواست ارزیابی مشاغل عمومی انجمن ارزیابی VETASSESS از تاریخ 1 مارس 2022 افزایش خواهد یافت. هزینه درخواست های ثبت شده تا قبل از تاریخ ذکر شده مطابق با هزینه های جاری می باشد.

×