اولین سری از دعوتنامه‌های سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ اداره‌ی مهاجرت استرالیا در روز ۱۴ جولای

اولین سری از دعوتنامه‌های سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ اداره‌ی مهاجرت استرالیا در روز ۱۴ جولای

تعداد کل ۶۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر شد: ۵۰۰ دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ و ۱۰۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱.
متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۹۰ و متقاضیان ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۹۵ داشته‌اند.

×