بررسی برنامه بودجه سال مالی جدید استرالیا

بررسی برنامه بودجه سال مالی جدید استرالیا

بر اساس برنامه بودجه سال مالی آینده استرالیا، در بازه ابتدای جولای سال ۲۰۲۳ میلادی تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۴ میلادی، ظرفیت پذیرش مجموع ویزاها ۱۹۰۰۰۰ خواهد بود که از این تعداد در حدود ۷۰ درصد (۱۳۷۱۰۰ ظرفیت) به ویزاهای مهارتی اختصاص یافته تا بتواند نیاز بازار کار استرالیا به نیروهای مهارتی را تامین نماید.

در خصوص ویزاهای تجاری، ظرفیت سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یافته و میزان ۱۹۰۰ به آن تخصیص یافته است. البته ذکر این نکته ضروری است که برای ۵۰۰۰ ظرفیت سال جاری فقط ۸۱۰ دعوت نامه صادر شده است و عدد ۱۹۰۰ سال آینده به مراتب از سال جاری بیشتر خواهد بود.

تخمین زده می شود که میزان مهاجرت خالص از خارج به استرالیا، در سال جاری مالی به تعداد ۴۰۰۰۰۰ و در سال مالی آینده به ۳۱۵۰۰۰ برسد تا بتواند در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴ به پیش بینی الگوهای استاندارد این کشور برسد.

در این پست مقایسه میزان خالص ظرفیت ها بر اساس ویزاهای مختلف را بررسی کرده ایم.

Visa StreamVisa Category۲۰۲۲-۲۳
Planning levels
۲۰۲۳-۲۴
Planning levels
SkillEmployer
Sponsored
۳۵,۰۰۰۳۶,۸۲۵
Skilled
Independent (Subclass 189)
۳۲,۱۰۰۳۰,۳۷۵
Regional۳۴,۰۰۰۳۲,۳۰۰
State/Territory
Nominated
۳۱,۰۰۰۳۰,۴۰۰
Business
Innovation & Investment
۵,۰۰۰۱,۹۰۰
Global Talent
(Independent)
۵,۰۰۰۵,۰۰۰
Distinguished
Talent
۳۰۰۳۰۰
Skill Total۱۴۲,۴۰۰۱۳۷,۱۰۰
FamilyPartner۱۴۰,۵۰۰۴۰,۵۰۰
Parent۸,۵۰۰۸,۵۰۰
Child۱۳,۰۰۰۳,۰۰۰
Other Family۵۰۰۵۰۰
Family Total۵۲,۵۰۰۵۲,۵۰۰
Special
Eligibility
۱۰۰۴۰۰
Total Migration
Program
۱۹۵,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰

“;با ما تماس بگیرید تا شرایط شما توسط کارشناسان ما به دقت تحلیل و راهکار مناسب به شما ارائه گردد.

×