برنامه مهاجرت استرالیا در سال مالی 2024-2025

برنامه مهاجرت استرالیا در سال مالی 2024-2025

مطابق با برنامه مهاجرتی استرالیا تعداد ۱۸۵۰۰۰ ویزا برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است که ظرفیت های تخصیص داده شده در این برنامه به شرح ذیل می باشد.
تعداد ۱۳۲۲۰۰ ویزا ازبرنامه فوق مربوط به ویزاهای مهارتی می شود که شامل ویزای اسپانسری کارفرما، ویزای مهارتی ۱۸۹، ویزای مناطق کم جمعیت، ویزای ایالتی، ویزای تجاری و سرمایه گزاری، و ویزاهای مبتنی بر استعدادهای خاص می شود.
تعداد ۵۲۵۰۰ ویزا از برنامه فوق مربوطه به ویزای های خانوادگی می شود که شامل ویزاهای والدین، همسر فرزند می شود.
تعداد ۳۰۰ ویزا از برنامه فوق مربوطه به ویزای های با شرایط خاص می شود.
طبق اعلام اداره مهاجرت استرالیا ظرفیت تخصیص داده شده برای ویزای مهارتی دائم ۱۸۹ از تعداد ۳۰۳۷۵ در سال مالی فعلی به تعداد ۱۶۹۰۰ در سال مالی پیش روکاهش پیدا نموده است که البته همچنان نسبت به دوره کرونا در سال های مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ و ۲۰۲۱-۲۰۲۲ (که به ترتیب دارای ظرفیتهای ۷۵۰۰ و ۶۵۰۰ بوده است) ظرفیت به نسبت بالاتری می باشد.
جزئیات بیشتر برنامه مهاجرت استرالیا در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در لینک ذیل قابل بررسی می باشد:

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels

×