معرفی انجمن ارزشیابی مهندسین استرالیا

معرفی انجمن ارزشیابی مهندسین استرالیا

انجمن مهندسین استرالیا یا همان Engineers Australia (EA)، یکی از انجمن های ارزیاب در استرالیا می باشد.
طبق قوانین اداره مهاجرت استرالیا، مهندسینی که قصد اقدام برای ویزاهای مهارتی را دارند، در مرحله اول لازم است ارزیابی مثبت مهارت و معادل سازی مدارک تحصیلی خود را از این انجمن اخذ نمایند.
لیست مشاغلی که توسط این انجمن مورد ارزیابی قرار می گیرند در گروه های زیر طبقه بندی شده است.
گروه Professional Engineer
Aeronautical Engineer (233911)
Agricultural Engineer (233912)
Biomedical Engineer (233913)
Civil Engineer (233211)
Chemical Engineer (233111)
Electronics Engineers (233411)
Electrical Engineer (233311)
Environmental Engineer (233915)
Geotechnical Engineer (233212)
Industrial Engineer (233511)
Materials Engineer (233112)
Mechanical Engineer (233512)
Mining Engineer (233611)
Naval Architect (233916)
Petroleum Engineer (233612)
Production or Plant Engineer (233513)
Structural Engineer (233214)
Telecommunications Engineer (263311)
Telecommunications Network Engineer (263312)
Transport Engineer (233215)
Engineering Professional nec (233999)
گروه Engineering Technologist
Engineering Technologist (233914) including specializations
گروه Engineering Associate
Building and Engineering Technicians nec (312999)
Civil Engineering Draftsperson (312211)
Electrical Engineering Draftsperson (312311)
Electronic Engineering Draftsperson (312411)
Mechanical Engineering Draftsperson (312511)
Telecommunication Field Engineer (313212)
Telecommunications Network Planner (313213)
Telecommunications Technical Officer or Technologist (313214)
گروه Managers and Administrators
Engineering Manager (133211)
.برای اخذ مشاوره در این زمینه می توانید با ما تماس حاصل نمایید

×