دعوتنامه‌های مقطع ماه آگوست از سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ اداره‌ی مهاجرت استرالیا

دعوتنامه‌های مقطع ماه آگوست از سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ اداره‌ی مهاجرت استرالیا

تعداد کل ۲۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید که تعداد ۱۱۰ دعوتنامه از کل برای ویزای ۱۸۹ و ۹۰ دعوتنامه دیگر برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید.

متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ شدند حداقل ۹۰ و برای ویزای خویشاوندی ۴۹۱ حداقل ۷۵ امتیاز داشته‌اند.

×