دعوتنامه‌های مقطع ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی اداره‌ی مهاجرت استرالیا

دعوتنامه‌های مقطع ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی اداره‌ی مهاجرت استرالیا

تعداد کل ۲۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید که تعداد ۱۷۰ دعوتنامه از کل برای ویزای ۱۸۹ و ۳۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید.
متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۸۵ و برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۷۰ داشته‌اند.
در این مقطع از گروه رشته‌های Pro-rata فقط برای گروه ۲۳۳۹ با نام Other Engineering Professionals با امتیاز ۹۵ دعوتنامه صادر گردید و مابقی گروه‌های Pro-rata دعوتنامه‌ای اخذ ننمودند.
لازم به ذکر است از ابتدای سال مالی جاری تا انتها جمعاً ۹۵۰۰ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹، ۴۹۱ خویشاوندی و ۴۸۹ خویشاوندی صادر گردیده است

×