رانیکا در جلسات مشاوره اقامت استرالیا

رانیکا در جلسات مشاوره اقامت استرالیا

رانیکا در جلسات مشاوره اقامت استرالیا

۱.بررسی تخصص فرد متقاضی و پیشنهاد بهترین کد رشته از لیست مشاغل استرالیا

۲. بررسی سوابق کاری و تحصیلات متقاضی در جهت داشتن تناسب با الزامات انجمن ارزیاب مرتبط با تخصص وی

۳.بررسی امتیازات فرد متقاضی و همراهان وی در جهت تناسب با ویزای درخواستی با توجه به قوانین و شرایط روز

۴. ترسیم واقع بینانه نقشه راه، زمانهای انجام هر مرحله و هزینه های پیدا و پنهان آن.

۵. درخواست از متقاضی جهت امکان سنجی در ارائه مدارک مورد نیاز اعلام شده در جلسه مشاوره و اخذ تصمیم مناسب

×