شرایط ارزیابی سریع مهارت در انجمن مهندسین استرالیا

شرایط ارزیابی سریع مهارت در انجمن مهندسین استرالیا

انجمن مهنسین استرالیا، ارزیابی سریع مهارت متقاضیانی که در استرالیا زندگی می کنند و دارای شرایط زیر می باشند را به صورت رایگان انجام می دهد.

– از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۹ به بعد دارای ویزای خانواده، همسر و یا بشردوستانه (لیست زیر) بوده باشند

– مدرک تحصیلی یا مهارت در یکی از کدهای شغلی دارای اولویت داشته باشند

– قبلاً پرونده ای جهت ارزیابی مهارت در انجمن مهندسین استرالیا ثبت نکرده باشند

Adoption visa (subclass 102)
Aged Dependent Relative visa (subclass 114)
Aged Dependent Relative visa (subclass 838)
Aged Parent visa (subclass 804)
Carer visa (subclass 836)
Carer visa (subclass 116)
Child visa (subclass 101)
Child visa (subclass 802)
Contributory Aged Parent visa (subclass 864)
Contributory Parent visa (subclass 143)
Orphan Relative (subclass 117)
Parent visa (subclass 103)
Partner visa (subclass 100)
Partner visa (subclass 801)
Remaining Relative visa (subclass 115)
Remaining Relative visa (subclass 835)
Interdependency (subclass 110, 814)
Designated Parent (subclass 118 and 859)
Global Special Humanitarian (subclass 202)
Protection visa (subclass 866)
Refugee visas (subclass 200, 201, 203 and 204)
Orphan Relative (subclass 837)

لازم به توضیح است این سرویس رایگان در راستای برنامه انگیزشی دولت استرالیا برای جبران کمبود نیروی های کاری متخصص (در کد های شغلی زیر) بوده و در بازه زمانی ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ الی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ قابل استفاده خواهد بود.

 

ANZSCOOccupation
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineer
۲۳۳۲۱۴Structural Engineer
۲۳۳۲۱۵Transport Engineer
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineer
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineer
۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (excluding Petroleum)
۲۳۳۶۱۲Petroleum Engineer
۲۳۳۲۱۱Civil Engineer

 

×