متخصصین امور مالی و حسابداری

متخصصین امور مالی و حسابداری

همه ساکنین دنیا به متخصصین امور مالی و حسابداری نیاز دارند تا در مواقع لازم بتوانند روی کمک حرفه‌ای و نظر تخصصی آنها حساب کنند. به همین دلیل، متخصصین امور مالی و حسابداری در لیست مشاغل استرالیا برای دریافت اقامت موقت و دائم استرالیا در رتبه بالایی قرار دارند چرا که تخصص آنها نیاز اولیه هر کسب و کار به حساب می‌آید.

 

لیست مشاغل حوزه امور حقوقی، مالی و حسابداری
ردیففارسیسازمان ارزیابیگروهکدانگلیسی
۱مدیر مالیa) CPAA
b) IPA
c) CAANZ
STSOL۱۳۲۲۱۱Finance Manager
۲مدیر خریدVETASSESSROL۱۳۳۱۱۲Procurement Manager
۳مسئول خریدVETASSESSSTSOL۶۳۹۲۱۱Retail Buyer
۴مدیر سرمایه گذاری مالیVETASSESSSTSOL۲۲۲۳۱۲Financial Investment Manager
۵حسابدار عمومیa) CPAA
b) CAANZ
c) IPA
MLTSSL۲۲۱۱۱۱Accountant – general
۶حسابدار مالیاتی(a) CPAA
(b) IPA
(c) CAANZ
MLTSSL۲۲۱۱۱۳Taxation Accountant
۷حسابرس أمور خارجی(a) CPAA
(b) IPA
(c) CAANZ
MLTSSL۲۲۱۲۱۳External Auditor
۸حسابرس امور داخلیVETASSESSMLTSSL۲۲۱۲۱۴Internal Auditor
۹حسابدار امور مدیریتی(a) CPAA
(b) IPA
(c) CAANZ
MLTSSL۲۲۱۱۱۲Management Accountant
۱۰بازرگانVETASSESSSTSOL۲۲۲۱۱۱Commodities Trader
۱۱کارگزار سهامVETASSESSSTSOL۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealer
۱۲کارشناس ریسک مالیVETASSESSMLTSSL۲۲۴۱۱۱Actuary
۱۳کارشناس ارزشگذاریVETASSESSMLTSSL۲۲۴۵۱۲Valuer
۱۴کارگزار سهامVETASSESSSTSOL۲۲۲۱۹۹Financial Brokers
۱۵کارگزار امور سرمایه گذاریVETASSESSSTSOL۲۲۲۲۹۹Financial Dealers
۱۶کارگزار وامVETASSESSSTSOL۲۲۲۱۱۲Finance Broker
۱۷کارگزار بیمهVETASSESSSTSOL۲۲۲۱۱۳Insurance Broker
۱۸کارگزار اوراق بهادارVETASSESSSTSOL۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealer
۱۹کارشناس تبلیغاتVETASSESSSTSOL۲۲۵۱۱۱Advertising Specialist
۲۰کارشناس بازاریابیVETASSESSSTSOL۲۲۵۱۱۳Marketing Specialist
۲۱مشاور سرمایه‌گذاری مالیVETASSESSSTSOL۲۲۲۳۱۱Financial Investment Advisor
۲۲کارشناس تبلیغاتVETASSESSSTSOL۲۱۲۴۱۱Copywriter
۲۳مسئول فروش فنیVETASSESSSTSOL۲۲۵۴۹۹Technical Sales Representatives (nec)
including Education Sales Representatives
۲۴وکیل دادگاه عالیa legal admissions authority
of a State or Territory
MLTSSL۲۷۱۱۱۱Barrister
۲۵وکیلa legal admissions authority
of a State or Territory
MLTSSL۲۷۱۳۱۱Solicitor
۲۶کارشناس حقوقVETASSESSSTSOL۲۷۱۲۹۹judicial and other Legal Professionals
۲۷وکیل مالکیت معنویVETASSESSROL۲۷۱۲۱۴Intellectual Property Lawyer
۲۸کارشناس قراردادهاVETASSESSSTSOL۵۱۱۱۱۱Contract Administrator
۲۹اقتصاددانVETASSESSMLTSSL۲۲۴۳۱۱Economist
×