ویزای استارتاپ در فنلاند

فنلاند کجاست؟

کشــور فنلانــد بــا نــام رســمی جمهــوری فنلاندکشــوری در شــمال اروپــا اســت و پایتخــت آن شــهر هلســینکی اســت.
فنلانــد یکــی از کشــورهای شــمال اروپــا و هــم مــرز بــا کشـورهای روسـیه، کشـور نـروژ و کشـور سـوئد اسـت. ایـن کشـور بـه شـاد تریـن کشـور جهـان معـروف اسـت و شـاید شــنیده باشــید کــه بــه فنلانــد ســرزمین هــزار دریاچــه هــم گفتــه مــی‌شــود و دریاچــه‌هــای فنلانــد بــه قــدری وســیع هسـتند کـه ایـن کشـور را بـه یکـی از کشـورها بـا بیشـترین نســبت آب بــه خشــکی را در میــان تمــام کشــورهای جهــان تبدیـل کـرده اسـت. کشـور فنلانـد بـه دلیـل اقتصـاد خـوب، بهتریــن سیســتم آمــوزیش، سیســتم بهداشــی و درمانــی رایـگان و … یکـی از بهتریـن کشـورهای جهـان بـرای زندگی و تحصیـل اسـت. اقتصـاد کشـور فنلانـد یـک اقتصـاد بسـیار صنعــی و مختلــط بــا ســرانه تولیــد مشــابه اقتصــاد اروپــای غربــی مثــل فرانســه و … اســت.

جمهوری فنلاند

قدرت پاسپورت فنلاند

پاســپورت فنلانــدی یکــی از معتبرتریــن پاســپورت‌هــای دنیــا اســت. افــرادی کــه دارای پاســپورت فنلانــد هسـتند، مـی‌تواننـد بـه بیـش از ۱۲۴ کشـور دنیـا بـدون ویـزا سـفر کننـد. افـرادی کـه پاسـپورت فنلانـد را دارنـد، مـی‌تواننـد بـه کشـورهای برتـر دنیـا از قبیـل سـوئد، دانمـارک، نـروژ، ایسـلند و… آزادانـه سـفر کننـد و بـدون دریافــت ویــزا بــه ایــن کشــورها، وارد شــوند.

ویزای استارتاپ در فنلاند

هزینــه ویــزای اســتارت‌آپ فنلانــد ۳۵ هــزار یــورو میباشــد کــه یکــی از آســان‌تریـن و بهتریـن گزینـه‌هـا بـرای مهاجـرت محسـوب مـی‌شـود. در ایـن کشـور میــزان دســتمزدها و درآمدهــا بالاســت و شــما مــی توانیــد بــه آینــده اقتصــادی و رشــد مالــی کســب و کارتــان بســیار امیــدوار باشــید. باتوجه بــه ایــن کــه پایــه‌گـذاری اسـتارتاپ در یـک اقتصـاد سـالم و شـفاف و البتـه در حـال رشـد، بـرای همه صاحبــان و دارنــدگان کســب‌و‌کار اهمیــت دارد لــذا مهاجــرت بــه فنلانــد و راه‌انــدازی اســتارتاپ یــک تصمیــم مدبرانــه مــی‌باشــد.
کسـانی کـه موفق بـه اخذ ویـزای اسـتارتاپ فنلانـد می‌شـوند از مزایایـی همچون اقامــت ایــن کشــور، تســهیلات مالــی و حمایــت هــای دولــی و زندگــی در یــک کشـور پیشـرفته برخـوردار خواهنـد‌شـد.

نـرخ تـورم در ایـن کشـور، کمتـر از یـک درصـد بـوده و ایـن اطمینـان را مـی‌دهد کــه کســب و کارهــای نوپــا و اســتارت آپ‌هــا بتواننــد در آن رشــد کــرده و بــه موفقیـت برسـند.

شرایط اخذ ویزای استارت آپ فنلاند

برنامه ویزای اســـتارت‌آپ فنلانـــد با مدت اعتبار ۲ ســـاله و قابلیـــت تمدید مجوزی بـــرای کارآفرینـــان بین المللی محســـوب مـــی‌شـــود تـــا از ایـــن طریـــق بتواننـــد برای تشکیل شرکت اســـتارت آپ خود در این کشور اروپایی اقـــدام کـــرده و به بخـــی از اکوسیســـتم اســـتارت آپ نـــوآور و پویای فنلانـــد تبدیل شـــوند. اما قبل از ارســـال درخواســـت ایـــن ویزا بـــه اداره مهاجرت فنلاند، شـــما به عنـــوان کارآفریـــن بایـــد هم از شـــرایط شـــرکت خود و نیز شـــرایط بیزینس فنلانـــد یک ارزیابی کاملی داشـــته باشـــید. چرا کـــه خـــود دولـــت فنلاند نیـــز بـــه ارزیابی میپردازد که آیا مدل بیزینس شـــما، تیـــم کاری و منابع شـــرکتتان پتانسیلی برای رشـــد بین‌المللی ســـریع دارد یـــا خیـــر. پـــس از ایـــن ارزیابی اســـت که شـــما گواهی صلاحینی برای درخواســـت ویـــزای اســـتارت آپ فنالند را اخذ مـــی‌کنید.

جهت درخواست مشاوره ویزای استارتاپ فنلاند، نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

بــرای ویــزای اســتارت‌آپ بــه مــدارک و شرایــــط زیــر نیــاز داریــد:

کســـانی که این خصوصیات را داشته باشـــند میتوانند از طریـــق ویزای اســـتارتاپ فنلانـــد، وارد این کشـــور زیبا شـــده و فعالیـــت‌های کاری خـــود را ادامـــه دهند. برای دریافـــت این نـــوع ویـــزا، باید تمامی شـــرایط را داشـــته باشـــید تا درخواســـت شـــما تایید شود.

ویزای استارتاپ فنلاند مناسب چه افرادی است؟

ویزای استارتاپ فنلاند معموال مناسب افرادی است که:

تنها افراد با این خصوصیات میتوانند برای ویزای استارتاپ فنلاند درخواست دهند. در غیر این صورت درخواست آنها پذیرفته نخواهد شد.

همراهی خانواده با داشتن ویزای استارتاپ فنلاند

اگـــر فرد بتوانـــد ویزای اســـتارتاپ فنلانـــد را دریافت کند، در همـــان ابتدا این ویـــزا برای همســـر و فرزندان متقـــاضی هم صادر میشـــود. البته فرزندان زیر ۱۸ ســـال واجد شـــرایط دریافـــت ایـــن ویزا هســـتند. ویزای اســـتارتاپ ۲ ســـال اعتبـــار دارد و بعد از آن هـــم قابل تمدید خواهـــد‌بود. با ویـــزای اســـتارتاپ فنلاند همســـر و فرزندان متقاضی اجـــازه تحصیل رایـــگان در این کشـــور را نیز به دســـت می‌آورند.

اخذ تابعیت فنلاند از طریق تولد فرزند

فرزندی که در خاک کشور فنلاند بدنیا بیاید، والدین فرزند نیز پاسپورت کشور فنلاند را اخذ میکنند.
اگر فرزندان دیگری نیز داشته باشند، آن فرزندان اقامت کشور فنلاند را اخذ می‌کنند و در سن ۱۸ سالگی پاسپورت کشور فنلاند به آنها داده می‌شود.

فرم مشاوره

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام

سطح زبان موردنیاز برای ویزای استارت آپ فنلاند

یکـــی از دغدغه‌هـــای مهم متقاضیـــان مهاجرت، اخـــذ مدرک زبان اســـت. همانطور کـــه می دانید بســـیاری از کشـــورها برای صدور ویزا شـــرط مهم داشـــتن مدرک زبـــان را تعیین کـــرده‌اند. اما خوشـــبختانه یکـــی از نکات مثبـــت ویزای اســـتارتاپ فنلاند عـــدم نیاز به داشـــتن مدرک زبان می‌باشـــد.
ایـــن به آن معناســـت که حـتـی افرادی که مـــدرک زبان ندارنـــد نیز می‌تواننـــد برای دریافـــت این ویزا اقـــدام کنند. البتـــه طبیعتا بـــرای کار و زندگی در فنلاند لازم اســـت تا تســـلط نسبــی روی زبـــان انگلیسی یا زبان رســـمی فنلاند داشـــته باشـــید با این حـــال، در زمان ثبت درخواســـت ویـــزای اســـتارتاپ فنلاند نیازی بـــه ارائه مدرک زبـــان ندارید.

مدارک لازم برای ویزای استارت آپ فنلاند

تعداد افراد گروهقیمت اعلامی برای هر نفرقیمت اعلامی برای گروه
یک۸۴۰۰۰ یورو۸۴۰۰۰ یورو
دو۵۵۰۰۰ یورو۱۱۰۰۰۰ یورو
سه۴۴۰۰۰ یورو۱۳۲۰۰۰ یورو
چهار۳۹۰۰۰ یورو۱۵۶۰۰۰ یورو
پنج۳۵۰۰۰ یورو۱۷۵۰۰۰ یورو

شماره تماس برای مشاوره:

(+۹۸ ۲۱) ۸۷۷۰۰۰۸۵

مدت اعتبار و تمدید ویزا و دریافت اقامت فنلاند:

ویزای استارتاپ فنلاند یک ویزای ۲ ساله است. در این روش شما و همراهتان می‌توانید به مدت ۲ سال در فنلاند زندگی کنید.

یکـــی از مزایـــای اســـتارت آپ ویـــزای فنلاند، این اســـت که بعد از طی مدت ۲ ســـال، شـــما مـــی‌توانید تحت شـــرایطی خـــاص ویـــزای خـــود را تمدیـــد کنید. بـــه این منظـــور باید
اثبـــات کنید کـــه کســـب و کارتان بـــه اندازه کافـــی برای دولت و نیروی کار فنلاند ســـودآور بوده اســـت. در نهایت از این طریـــق می‌توانید اســـتارت آپ ویزای خـــود را برای مدت بیشتری تمدید کنید.
بعـــد از اخذ ویـــزای اســـتارت آپ فنلاند اگر فـــرد به مدت ۵ ســـال در این کشـــور کار کند و مشـــکلی برای او و شرکتی که تأســـیس کـــرده ایجـــاد نشـــود میتواند اقامـــت دائم بگیرد. بعد از ۶ ســـال هم به فـــرد تابعیـــت فنلاندی داده میشود.

مزایای ویزای استارت آپ فنلاند چیست؟

مزیت اول:

بزرگتریــن مزیــت ایــن ویــزا ایــن اســت کــه شــما دیگــر مجبــور نیســتید پــول خــود را بــرای راه‌انــدازی کســب‌وکار ســرمایه‌گذاری کنیــد. شــما میتوانیــد ســرمایه ایــن کار را از شــخص ثالــث یــا کارآفرینــان در فنلانــد بــه دســت بیاوریــد.

مزیت دوم:

ایــن کشــور دارای اکوسیســتم اســتارت‌آپــی قــوی، حمایــت مالــی از ســوی شــرکتهای ســرمایه و کمــک دولــت اســت.
ایــن کشــور دارای جامعــه‌ای متعــادل بــا اســتاندارد زندگــی بالا و یکــی از پایین‌تریــن نرخ‌های فســاد در جهــان اســت.

مزیت سوم:

هلســینکی، پایتخــت فنلانــد، در ارتبــاط محلــی و همــکاری در بیــن بنیانگــذاران، ســرمایه‌گذاران و کارشناســان بــرای کسـب‌وکار جدیـد رتبـه اول را دارد. این شـهر همچنین میزبان چندیــن رویــداد شــبکه‌ای بــرای ملاقــات بــا ســرمایه‌گذاران و ارائــه ایده‌هــای نوآورانــه بــرای تجــارت در فنلانــد اســت.

مزیت چهارم:

مالیـات شـرکتها در فنالنـد ۲۰ درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه‌یافته یکـی از پایینتریـن مبالـغ مالیـات بـه شـمار مـیرود.

مزیت پنجم:

متقاضیــان میتواننــد از مزایــای سیســتم تأمیــن اجتماعــی پیشــرفته و مراقبتهــای بهداشــی عمومــی ایــن کشــور اســتفاده کننــد.

مزیت ششم:

نــرخ تــورم در ایــن کشــور، کمتــر از یــک درصــد بــوده و ایــن اطمینـان را مـی‌دهـد کـه کسـب و کارهـای نوپـا و اسـتارتاپ‌هــا بتواننــد در آن رشــد کــرده و بــه موفقیــت برســند.

مزیت هفتم:

کشــور فنلانــد به‌طــور گســترده به‌عنــوان شــادترین کشــور جهـان، سـبزترین کشـور جهـان، رتبـه اول در آزادی مطبوعـات جهانــی، دومیــن کشــور ازلحــاظ کمتریــن میــزان فســاد و ششــمین کشــور از لحــاظ سیســتم آمــوزش برتــر در جهــان شــناخته شــده‌اســت.

×