چارچوب نظام تحصیلی استرالیا

چارچوب نظام تحصیلی استرالیا

Australian Qualification Framework چارچوب نظام تحصیلی استرالیا می باشد که به اختصار AQF نامیده می شود، در برگیرنده کلیه استانداردها و معیارهای نظام تحصیلی در سراسر استرالیا می باشد که توسط موسسات آموزشعالی، ارائه دهندگان دوره های فنی و حرفه ‌ای و دوره های تحصیلی مدارس بایستی رعایت گردد.
مدیریت AQF از طریق Department of Education, Skills and Employment دولت استرالیا و به واسطه مشورت با ایالتهای و قلمروهای استرالیا صورت می پذیرد.
در وبسایت AQF سیستم تحصیلی کشورهای دنیا به تفکیکی هر کشور معرفی و لیست تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی آن کشور ذکر شده است و همچنین اعلام شده که مدرک صادر شده از هر دانشگاه و یا مرکز آموزشی آن کشور، معادل با چه مدرکی در استرالیا قرار خواهد گرفت.
در سیستم ارزیابی تخصص متقاضیان برای ویزاهای مهارتی، نقش AQF بسیار تعیین کنند می باشد چرا که انجمن های ارزیاب با استناد به داده های ارائه شده توسط AQF اقدام به ارزیابی سطح مهارت و معادل سازی مدارک صادر شده در خارج از استرالیا با مدارک استرالیائی می نمایند.
مجموعه رانیکا با پرداخت حق عضویت سالانه به AQF و دسترسی به تمامی اطلاعات ذکر شده در بالا و همچنین با اشراف به الزامات هر انجمن ارزیاب، تمامی این موارد تخصصی را لحاظ نموده تا ارزیابی درست و واقع گرایانه ای را در مشاوره های پیش از قرارداد خود به متقاضیان نسبت به نتیجه ارائه نماید.

×