ویزای ۳۰۰ (Prospective Marriage Visa)

شرایط ویزای ۳۰۰ (Prospective Marriage Visa)

این ویزا مختص کسانی که قصد عزیمت به استرالیا و ازدواج با یک شهروند یا مقیم دائم این کشور را دارند

اثبات آشنایی زوج با یکدیگر طی یک بازه‌ی زمانی مشخص

مزایای ویزای ۳۰۰ (Prospective Marriage Visa)

اقامت موقت ۹ ماهه

توضیحات تکمیلی

ظرف مدت این ۹ ماه مراحل ازدواج باید تکمیل شود و طرفین به صورت رسمی ازدواج کنند

×