ویزای ۱۳۲ (Business Talent Visa)

شرایط ویزای ۱۳۲ (Business Talent Visa)

سن زیر ۵۵ سال

اسپانسری یکی از ایالات استرالیا

دارایی موجود در کسب و کار و همچنین دارایی شخصی معادل ۱/۵ میلیون دلار استرالیا

فروش سالانه ۳ میلیون دلار استرالیا طی ۲ سال از ۴ سال مالی اخیر

ثبت EOI

مزایای ویزای ۱۳۲ (Business Talent Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال (بعد از آن اقدام برای RRV و یا شهروندی استرالیا)

×