انجمن ارزیابی مشاغل و مهارت‌های عمومی

انجمن ارزیابی مشاغل و مهارت‌های عمومی


این انجمن دایره‌ی وسیعی از مشاغل مختلف را بررسی و متقاضیان را به گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌کند:

۱. گروه A: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل مدرک لیسانس استرالیا و با شغل او مرتبط باشد.
۲. گروه B: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل مدرک لیسانس استرالیا باشد و اگر با شغل او غیر مرتبط باشد هم قابل قبول است.
۳. گروه C: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل مدرک دیپلم استرالیا باشد و اگر با شغل او غیر مرتبط باشد هم قابل قبول است.
۴. گروه D: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل Certificate 4 باشد و اگر با شغل او غیر مرتبط باشد هم قابل قبول است.
۵. گروه E: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل دیپلم استرالیا و کاملاً با شغل او مرتبط باشد.
۶. گروه F: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل Certificate 2 باشد و اگر با شغل او غیر مرتبط باشد هم قابل قبول است.

این دسته‌بندی به معنای کیفیت شغل‌ها یا برتری شغل یا حرفه‌ای نسبت به دیگری نیست، بلکه صرفاً برای دسته‌بندی مدارک تحصیلی متناسب با هر رشته یا شغل است.

ارزشیابی در این انجمن به RPL یا CDR و مدرک زبان انگلیسی نیاز ندارد.

متوسط زمان ارزشیابی حدود ۱۲ تا ۱۴ هفته و هزینه‌ی آن ۸۸۰ دلار است. برای کاهش زمان ارزشیابی به ۱۰ روز در قالب سیستم Priority Process مستلزم پرداخت ۶۰۰ دلار اضافه است.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

 

×