ویزای ۱۴۳ (Contributory Parent visa Visa)

شرایط ویزای ۱۴۳ (Contributory Parent visa Visa)

نیاز به اسپانسری فرزندان دارد

این ویزا مختص والدینی است که حداقل نیمی از فرزندانشان با اقامت دائم یا شهروندی حداقل دو سال است که در استرالیا مقیم هستند

در حال حاضر با پرداخت ۴۳ هزار و ۶۰۰ دلار می‌توان پروسه‌ی صدور این ویزا را به ۲ سال کاهش داد

مزایای ویزای ۱۴۳ (Contributory Parent visa Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

×