ویزای 173 (Contributory Parent Temporary Visa)

شرایط ویزای 173 (Contributory Parent Temporary Visa)

نیاز به اسپانسری فرزندان دارد

این ویزا مختص والدینی است که حداقل نیمی از فرزندانشان با اقامت دائم یا شهروندی حداقل دو سال است که در استرالیا مقیم هستند

برای تبدیل به ویزای ۱۴۳ باید مابه‌التفاوت دو ویزا پرداخت شود

مزایای ویزای 173 (Contributory Parent Temporary Visa)

اقامت موقت ۲ ساله برای متقاضی

اجازه‌ی کار

اجازه‌ی تحصیل به عنوان دانشجوی بین‌المللی

بیمه رایگان درمانی (Medicare)

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۲ سال

امکان اقدام برای ویزای ۱۴۳

×