ویزای 189 (Skilled Independent Visa)

شرایط ویزای 189 (Skilled Independent Visa)

سن زیر ۴۵ سال

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل MLTSSL استرالیا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

ثبت EOI

مدرک زبان انگلیسی در سطح Competent

حداقل امتیاز مورد نیاز: ۶۵

مزایای ویزای 189 (Skilled Independent Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

×