ویزای 590 (Student Guardian Visa)

شرایط ویزای 590 (Student Guardian Visa)

مطابق قانون استرالیا هر دانشجوی زیر ۱۸ سال بین‌المللی در این کشور باید یک قیم (Guardian) داشته باشد. این قیم یا می‌تواند فردی بالای ۲۳ سال و شهروند یا مقیم استرالیا باشد که از طرف والدین دانشجو معرفی می‌شود و یا می‌تواند پدر یا مادر دانشجو باشد و برای اخذ این ویزای کوتاه‌مدت اقدام کند. این ویزا اجازه‌ی کار، تحصیل و بیمه‌ی درمانی در اختیار متقاضی نمی‌گذارد.

مزایای ویزای 590 (Student Guardian Visa)

اجازه‌ی تحصیل ۳ ماهه در استرالیا برای اخذ مدرک زبان و غیره

×