ویزای 802 (Child Visa)

شرایط ویزای 802 (Child Visa)

اسپانسری پدر و مادری که شهروند استرالیا یا نیوزلند و یا دارای اقامت دائم استرالیا باشند

سن: زیر ۱۸ سال (تا ۲۵ سال هم امکان اقدام دارد به شرطی که دانشجوی تمام‌وقت باشد و از نظر مالی مطلقاً وابسته‌ی والدین باشد)

فرزند باید مجرد باشد

پرونده باید در داخل استرالیا تشکیل شود و متقاضی باید هنگام ارسال پرونده در استرالیا حضور داشته باشد

مزایای ویزای 802 (Child Visa)

اقامت دائم استرالیا

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare)

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا و امکان اقدام برای RRV بعد از این ۵ سال

×