انتخابات در استرالیا

انتخابات در استرالیا

انتخابات در استرالیا به دو گروه انتخابات کشوری(فدرال) و ایالتی تقسیم می گردد که مـهمترین آن، انـتخابات کشـوری(فدرال) مـعمولاً هـر ۳ سـال یک بار برگزار می شود.
هدف از انتخابات کشـوری، مشـخص شـدن چهار فرد/گروه تصمیم گیرنده و اجرایی مهم در مجلس این کشور از جمله:
«نخست‌وزیر» و «کابینه دولت» و «تصمیم‌گیرنده نمایندگان مجلس» و «نمایندگان مجلس» است که توسط اکثریت مطلق آراء رأی دهندگان انتخاب می شود.
هر ایالتی در استرالیا دارای دولتی محلی و پارلمان نمایندگانی جداگانه می باشد و انتخابات در هر ایالت بصورت مستقل برگزار می شود.
همانند مجلس نمایندگان استرالیا، پارلمان ایالتی هر ایالت ترکیبی از نمایندگان وابسته به احزاب گوناگون یا مستقل می باشد که حزب پیروز در انتخابات کشوری، دولت محلی ایالت را تشکیل می‌دهد.
شرکت در انتخابات کشوری برای مردم استرالیا و مهاجرانی که به این کشور ورود کرده و موفق به اخذ شهروندی استرالیا (Citizenship) شده باشند, اجباری بوده و در صورتی که این دسته از افراد در انتخابات شرکت نکنند، از طرف دولت جریمه نقدی می شوند.

×