بودجه سال مالی 2024-2025 برای ویزاهای تجاری

بودجه سال مالی 2024-2025 برای ویزاهای تجاری

بر اساس برنامه بودجه سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ ظرفیت تخصیص داده شده برای ویزاهای تجاری از تعداد ۱۹۰۰ در سال مالی فعلی به تعداد ۱۰۰۰ در سال مالی پیش روکاهش پیدا نمود.

به عنوان بخشی از استراتژی مهاجرت، از جولای سال ۲۰۲۴ دیگر درخواست جدید ی برای ویزای تجاری زیر گروه ۱۸۸ پذیرفته نخواهد شد و دولت اعلام کرد که ویزای جدیدی به نام ویزای نوآوری ملی در پایان سال ۲۰۲۴ معرفی خواهد شد.

درخواست‌های ویزای زیرگروه ۱۸۸ که در اداره مهاجرت ثبت شده اند، مطابق با اولویت‌های دولت و ظرفت تخصیص داده شده در برنامه مهاجرت استرالیا و همچنین در نظر گرفتن اهداف اقتصادی استرالیا در برنامه مهاجرت این کشور، با سخت گیری های بیشتر بررسی خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که همه مهاجران تجاری که از طریق این ویزا به استرالیا می آیند، به طور کلی یک حرفه تجاری موفق خواهند داشت و برای اقتصاد استرالیا سودآوری خواهند داشت.

کسانی که دارای ویزای زیر گروه ۱۸۸ هستند و معیارهای مربوطه را برای دریافت ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (دائمی) (زیر گروه ۸۸۸) دارند، همچنان می توانند پس از جولای ۲۰۲۴ از طریق ویزای زیر گروه ۸۸۸ فرآیند ویزای اقامت دائم خود را ادامه دهند.

×