تفاوت اقامت دائم و اقامت موقت

تفاوت اقامت دائم و اقامت موقت

ویزاهای اقامتی استرالیا به طور کلی به ۲ دسته موقت (TR) و دائم (PR) تقسیم بندی می شوند:

برای اقامت در استرالیا ترجیح اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان، ویزاهای اقامت دائم است، اما دولت استرالیا برای ایجاد فرصت برای آن دسته از متقاضیانی که به لحاظ امتیازی حائز اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا نمیشوند، امکان اقدام برای اخذ ویزای اقامت موقت با استفاده از اسپانسرهای ایالتی را نیز فراهم آورده است.

۱– اقامت دائم استرالیا (Permanent Residency):

در این نوع اقامت، متقاضیان اجازه زندگی و کار و تحصیل را برای همیشه در استرالیا خواهند داشت و از تمام امکانات شهروندی برخوردار خواهند بود.

۲- اقامت موقت استرالیا(Temporary Residency):

این نوع اقامت خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

• ویزاهایی که در آن متقاضی متعهد می شود پس از اتمام مدت ویزا به کشور خود بازگردد. ویزاهای توریستی و ویزاهای تحصیلی از این نوع ویزا می باشند.

• ویزاهایی که به شخص کمک می کند چنانچه به هر دلیلی موفق به اخذ اقامت دائم نشده است، با استفاده از فرصت این ویزا شرایط اخذ اقامت دائم را به دست آورد. ویزاهای ۴۹۱ مهارتی و همچنین ویزای سرمایه گذاری از این دست می باشند.

×