راه های اخذ ارزیابی مهارت از انجمن مهندسین استرالیا

راه های اخذ ارزیابی مهارت از انجمن مهندسین استرالیا

اخذ ارزیابی مهارت از انجمن مهندسین استرالیا از یکی از راه های زیر امکان پذیر می باشد:

گروه اول) متقاضیانی که مدارک تحصیلی آنها در انجمن مهندسین استرالیا به رسمیت شناخته می شود و مدرک تحصیلی آنها در فهرست زیر می باشد:

– مدارک تحصیلی اخذ شده در استرالیا از دانشگاه های مورد تائید انجمن مهندسین استرالیا

– مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه های کشورهایی که در فهرست پیمان واشنگتن (مشروط به گذراندن دوره ۴ ساله کارشناسی در زمینه مهندسی) قراردارند.

– مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه های کشورهایی که در فهرست پیمان سیدنی (مشروط به گذراندن دوره ۳ ساله کارشناسی تکنولوژی در زمینه مهندسی) قرار دارند.

– مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه های کشورهایی که در فهرست پیمان دوبلین قرار دارند.

– دیگر مدارک تحصیلی به رسمیت شناخته شده در انجمن مهندسین استرالیا

گروه دوم) متقاضیانی که مدارک تحصیلی آنها از دانشگاه هایی اخذ شده که استاندارد ها و ضوابط مورد تأیید انجمن مهندسین استرالیا را نداشته و در قالب هیچ پیمانی شناخته نمی شود.

– این متقاضیان لازم است گزارشی با عنوان CDR ارائه نمایند که در پست های بعدی به جزئیات آن خواهیم پرداخت.

 

×