رده بندی جدید دانشگاه های استرالیا در دانشگاه های جهان

رده بندی جدید دانشگاه های استرالیا در دانشگاه های جهان

در رده بندی جدید دانشگاه های جهان، رده بندی دانشگاه های استرالیا با توجه به شرایط دشوارشان در ۱۸ ماه گذشته، رشد بسیار خوبی داشته اند.

در این رده بندی، دانشگاه های استرالیا از جمله دانشگاه ملبورن رتبه ۲۸ ام با یک پله صعود و  پس از آن دانشگاه کوئینزلند رتبه ۴۲ ام و دانشگاه ملی استرالیا رتبه  ۴۴ ام در جهان را به خود اختصاص داده اند.

×