مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای سرمایه گذاران و کارآفرینان

مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای سرمایه گذاران و کارآفرینان

ویزای زیر گروه ۸۸۸ از نوع اقامت دائم (PR) بوده و شامل حال افرادی می شود که توانسته اند تعهدات خود در قبال ایالت اسپانسر کننده در یکی از زمینه های کارآفرینی، راه اندازی کسب و کار و یا سرمایه گذاری در استرالیا را به انجام رسانده باشند.
عمدتا این ویزا مرحله نهایی کسب اقامت دائم برای دارندگان ویزاهای ۱۸۸، ۴۴۴ و برخی از دارندگان ویزای ۴۵۷ می باشد.
مزایای اخذ اقامت دائم از این طریق به شرح ذیل می باشد:
• اقامت دائم و نامحدود در هر نقطه از استرالیا برای خود و اعضای خانواده
• امکان تحصیل و کار تمام وقت برای خود و اعضای خانواده
• تحصیل به عنوان Home Student
• برخورداری از خدمات مراقبتهای پزشکی عمومی Medicare (به محض ثبت پرونده جهت درخواست ویزای ۸۸۸ )
• اجازه ورود و خروج نامحدود به/از استرالیا
• امکان اخذ شهروندی استرالیا یکسال پس از دریافت ویزای ۸۸۸ (به شرط رعایت مدت زمان حضور)
• امکان اسپانسر نمودن بستگان جهت ورود به استرالیا
• امکان اقدام برای اقامت دائم والدین (در شرایط خاص)

×