معرفی گروه C در انجمن ارزیابی VETASSESS

معرفی گروه C در انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group C در ۳ حالت امکان پذیر است که داشتن پیش شرط های ذیل درهریک از حالات ذکر شده ضروری است:

حالت اول:
داشتن مدرک تحصیلی معادل دیپلم و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد.

حالت دوم:
داشتن ترکیبی از مدرک تحصیلی معادل دیپلم ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه داشتن مدرک تخصصی معادل سطح ۴ ولی کاملا منطبق با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد.

حالت سوم:
داشتن مدرک تحصیلی معادل دیپلم ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل دو سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد.

نکته قابل توجه: در صورتیکه تمام سوابق کاری قبل از اخذ مدرک معادل دیپلم باشند، سه سال سابقه کاری کاملا مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه حداقل یک سال سابقه کار کاملا مرتبط با کد رشته درخواستی در سطح مهارت مناسب که در پنج سال گذشته واقع شده باشد نیاز خواهد بود.

×