واکسن سینوفارم در لیست واکسن های موردتایید استرالیا

واکسن سینوفارم در لیست واکسن های موردتایید استرالیا

بر اساس اعلام سازمان TGA استرالیا، از امروز واکسن های سینوفارم ساخت چین و بهارات ساخت هند به لیست واکسنهای مورد تایید این کشور اضافه شده است. بر این اساس دارندگان ویزاهایی که مجاز به ورود به استرالیا می باشند و دو دوز واکسن خود را دریافت نموده اند و ۱۴ روز نیز از تزریق دوز دوم آنها گذشته باشد بر اساس ایالتی که ورود خواهند کرد، ممکن است این امکان را داشته باشند که بدون سپری نمودن قرنطینه، وارد استرالیا شوند.

×