آزمون های زبان که مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا نیست

آزمون های زبان که مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا نیست

بر اساس اعلام اداره مهاجرت استرالیا، با وجود اینکه برخی از مراکزرسمی برگزاری آزمونهای رسمی زبان انگلیسی با معرفی نوع جدیدی از آزمونها، امکان شرکت در آزمون را به صورت از راه دور و از منزل فراهم آورده اند، ولی این مدارک برای پروسه های رسیدگی اداره مهاجرت استرالیا مورد قبول نیست. این آزمون ها عبارتند از:
• TOEFL iBT – Special Home Edition
• OET@Home
• IELTS Indicator

×