آشنایی با CDR انجمن مهندسین استرالیا

آشنایی با CDR انجمن مهندسین استرالیا

مهندسان متقاضی ویزاهای مهارتی که مدارک تحصیلی آنها از دانشگاه هایی اخذ شده که در قالب هیچ پیمان مورد تائید انجمن مهندسین استرالیا دسته بندی نشده اند، جهت اخذ ارزیابی انجمن مهندسین استرالیا و در راستای اثبات دانش مهندسی خود، لازم است گزارشی با عنوان CDR ارائه نمایند.

CDR مخفف Competency Demonstration Report بوده و شامل گزارشات ذیل می باشد:

*  گزارش  CPD
* ۳ گزارش کاری یا به اصطلاح Career Episode
* خلاصه صلاحیت های مهندسی در قالب جدول Summary Statement

CPD یا به اصطلاح Continuing Professional Development  لیست فعالیت هایی است که متقاضی به صورت پیوسته بعد از فراغت از تحصیل جهت به روز نگه داشتن دانش مهندسی خود انجام داده است.

هر گزارش کاری (Career Episode) می تواند بر اساس فعالیت های شغلی یا تحصیلات مهندسی متقاضی نوشته شود و مهمترین موضوع در نوشتن آن تمرکز بر نحوه استفاده از دانش مهندسی متقاضی جهت اجرای فعالیت های مهندسی و حل مشکلات مهندسی می باشد.
همچنین لازم است مستندات و شواهد مرتبط شامل نقشه ها، نمودار ها، محاسبات و جداول در هر گزارش به اندازه کافی ارائه شود.

در نهایت خلاصه صلاحیت های مهندسی متقاضی بر اساس گزارش های کاری و در قالب جدول Summary Statement ارائه می شود.
نکته مهم و قابل توجه این است که، ارزیابی مهارت متقاضی در انجمن مهندسین استرالیا زمانی مثبت خواهد بود که CDR به خوبی نشان دهنده سطح و مهارت مهندسی مورد انتظار انجمن مهندسین استرالیا بوده باشد.

×