اداره مهاجرت استرالیا در سالی که گذشت

اداره مهاجرت استرالیا در سالی که گذشت

بر اساس گزارش سالانه منتشر شده توسط اداره مهاجرت استرالیا، برخی از آمارهای منتشر شده در سال مالی گذشته (2020 – 2021) به شرح ذیل می باشد:
• در پی شرایط همه گیری کرونا، اداره مهاجرت استرالیا تصمیم به معرفی لیست خاصی از مشاغل به اسم “PMSOL” گرفت و مشاغل مطرح شده در این لیست را در اولویت رسیدگی قرار داد .
• سایر اولویت ها ی رسیدگی نیز به ترتیب به ویزاهای کارآفرینی و نوآوری، ویزاهای اسپانسر شغلی و استعداد های جهانی اختصاص داده شد که در جدول زیر تعداد دعوت نامه ها و ویزا های صادر شده تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۱ درج شده است.

2019–202020–21Number of lodgements
25,09624,997Employer Sponsored
11,8218,529Skilled Independent
20,51215,904State/territory nominated
24,27019,396Regional
15,78415,818BIIP
6,4179,582Global Talent
454646Distinguished Talent
52,47944,325Partner
12,66414,827Parents
1,215947Other Family
9472Special Eligibility
3,4122,946Child
174,218157,989Total
2019–202020–21Number of on-hand applications
13,02314,379Employer Sponsored
11,22612,240Skilled Independent
13,12314,588State/territory nominated
14,61521,214Regional
31,66131,813BIIP
2,4482,236Global Talent
596915Distinguished Talent
96,36164,111Partner
108,659114,360Parents
8,7858,713Other Family
5<14Special Eligibility
3,6383,034Child
304,136287,617Total

2019–202020–21Places Granted
29,26123,503Employer Sponsored
12,9867,213Skilled Independent
23,37213,585Regional
21,49514,268State/Territory Nominated
4,42011,198BIIP
4,1099,584Global Talent
200269Distinguished Talent
37,11872,376Partner
4,3994,500Parents
444496Other Family
8154Special Eligibility
2,4813,006Child
140,366160,052Total

• به جهت مدیریت سقف تعیین شده اداره مهاجرت و ایجاد تناسب بین ویزاهای زیر گروه خانوادگی، ویزهای تجاری و سرمایه گذاری، ویزاهای مناطق کم جمعیت و همچنین ویزاهای فرزند که برای آنها سقفی تعیین نشده است، به تعداد 52 ظرفیت بیش از 160،000 ظرفیت تعیین شده ویزا صادر شده است.

اداره مهاجرت جهت دستیابی به اولویتهای تعیین شده توسط دولت استرالیا اقدامات ذیل را انجام داده است:
• اختصاص منابع اضافی و ساعات کاری بیشتر به برنامه های ویزاهای شریک زندگی و ویزاهای مهارتی دارای اولویت
• درخواست از 36000 متقاضی ویزای شریک زندگی جهت تسریع در تکمیل مدارک مورد نیاز
• افزایش تعداد کارمندان در دسته بندی های مختلف ویزاهای مهارتی دارای اولویت، جهت افزایش میزان خروجی
• ارسال پیامهای پیگیری به متقاضیان مهارتی مستقر در خاک استرالیا جهت تکمیل موارد درخواستی
• استفاده از رسانه های اجتماعی جهت ترغیب متقاضیان ویزاهای شریک زندگی به ثبت پرونده های کامل
• گسترش خدمات نوبت دهی تستهای پزشکی برای متقاضیان
• تقسیم بندی فعال سیستمی (و بعضا به صورت دستی) جهت مدیریت حجم پرونده های در دست بررسی در جهت پیشرفت آنها

 

×