اداره مهاجرت استرالیا در سالی که گذشت

اداره مهاجرت استرالیا در سالی که گذشت

بر اساس گزارش سالانه منتشر شده توسط اداره مهاجرت استرالیا، برخی از آمارهای منتشر شده در سال مالی گذشته (۲۰۲۰ – ۲۰۲۱) به شرح ذیل می باشد:
• در پی شرایط همه گیری کرونا، اداره مهاجرت استرالیا تصمیم به معرفی لیست خاصی از مشاغل به اسم “PMSOL” گرفت و مشاغل مطرح شده در این لیست را در اولویت رسیدگی قرار داد .
• سایر اولویت ها ی رسیدگی نیز به ترتیب به ویزاهای کارآفرینی و نوآوری، ویزاهای اسپانسر شغلی و استعداد های جهانی اختصاص داده شد که در جدول زیر تعداد دعوت نامه ها و ویزا های صادر شده تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۱ درج شده است.

۲۰۱۹–۲۰۲۰۲۰–۲۱Number of lodgements
۲۵,۰۹۶۲۴,۹۹۷Employer Sponsored
۱۱,۸۲۱۸,۵۲۹Skilled Independent
۲۰,۵۱۲۱۵,۹۰۴State/territory nominated
۲۴,۲۷۰۱۹,۳۹۶Regional
۱۵,۷۸۴۱۵,۸۱۸BIIP
۶,۴۱۷۹,۵۸۲Global Talent
۴۵۴۶۴۶Distinguished Talent
۵۲,۴۷۹۴۴,۳۲۵Partner
۱۲,۶۶۴۱۴,۸۲۷Parents
۱,۲۱۵۹۴۷Other Family
۹۴۷۲Special Eligibility
۳,۴۱۲۲,۹۴۶Child
۱۷۴,۲۱۸۱۵۷,۹۸۹Total
۲۰۱۹–۲۰۲۰۲۰–۲۱Number of on-hand applications
۱۳,۰۲۳۱۴,۳۷۹Employer Sponsored
۱۱,۲۲۶۱۲,۲۴۰Skilled Independent
۱۳,۱۲۳۱۴,۵۸۸State/territory nominated
۱۴,۶۱۵۲۱,۲۱۴Regional
۳۱,۶۶۱۳۱,۸۱۳BIIP
۲,۴۴۸۲,۲۳۶Global Talent
۵۹۶۹۱۵Distinguished Talent
۹۶,۳۶۱۶۴,۱۱۱Partner
۱۰۸,۶۵۹۱۱۴,۳۶۰Parents
۸,۷۸۵۸,۷۱۳Other Family
۵<۱۴Special Eligibility
۳,۶۳۸۳,۰۳۴Child
۳۰۴,۱۳۶۲۸۷,۶۱۷Total

۲۰۱۹–۲۰۲۰۲۰–۲۱Places Granted
۲۹,۲۶۱۲۳,۵۰۳Employer Sponsored
۱۲,۹۸۶۷,۲۱۳Skilled Independent
۲۳,۳۷۲۱۳,۵۸۵Regional
۲۱,۴۹۵۱۴,۲۶۸State/Territory Nominated
۴,۴۲۰۱۱,۱۹۸BIIP
۴,۱۰۹۹,۵۸۴Global Talent
۲۰۰۲۶۹Distinguished Talent
۳۷,۱۱۸۷۲,۳۷۶Partner
۴,۳۹۹۴,۵۰۰Parents
۴۴۴۴۹۶Other Family
۸۱۵۴Special Eligibility
۲,۴۸۱۳,۰۰۶Child
۱۴۰,۳۶۶۱۶۰,۰۵۲Total

• به جهت مدیریت سقف تعیین شده اداره مهاجرت و ایجاد تناسب بین ویزاهای زیر گروه خانوادگی، ویزهای تجاری و سرمایه گذاری، ویزاهای مناطق کم جمعیت و همچنین ویزاهای فرزند که برای آنها سقفی تعیین نشده است، به تعداد ۵۲ ظرفیت بیش از ۱۶۰،۰۰۰ ظرفیت تعیین شده ویزا صادر شده است.

اداره مهاجرت جهت دستیابی به اولویتهای تعیین شده توسط دولت استرالیا اقدامات ذیل را انجام داده است:
• اختصاص منابع اضافی و ساعات کاری بیشتر به برنامه های ویزاهای شریک زندگی و ویزاهای مهارتی دارای اولویت
• درخواست از ۳۶۰۰۰ متقاضی ویزای شریک زندگی جهت تسریع در تکمیل مدارک مورد نیاز
• افزایش تعداد کارمندان در دسته بندی های مختلف ویزاهای مهارتی دارای اولویت، جهت افزایش میزان خروجی
• ارسال پیامهای پیگیری به متقاضیان مهارتی مستقر در خاک استرالیا جهت تکمیل موارد درخواستی
• استفاده از رسانه های اجتماعی جهت ترغیب متقاضیان ویزاهای شریک زندگی به ثبت پرونده های کامل
• گسترش خدمات نوبت دهی تستهای پزشکی برای متقاضیان
• تقسیم بندی فعال سیستمی (و بعضا به صورت دستی) جهت مدیریت حجم پرونده های در دست بررسی در جهت پیشرفت آنها

 

×