ارزیابی مشاغل گروه D انجمن ارزیابی VETASSESS

ارزیابی مشاغل گروه D انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل گروه D سازمان Vetassess در سه حالت امکان پذیر است که داشتن پیش شرط هایی، در هر یک از حالات اقدام ضروری است:

۱. حالت اول:
در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate IV استرالیا و یا بالاتر، کاملا” مرتبط با کد رشته ی درخواستی، داشتن حداقل یک سال اشتغال به کار در شغل مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل ،
در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess الزامی است.

۲.حالت دوم:
در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate IV استرالیا و یا بالاتر، “غیر مرتبط ” با کد رشته ی درخواستی، داشتن حداقل ۲ سال اشتغال به کار در شغل مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل ،
در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess الزامی است.

۳.حالت سوم:
در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate III استرالیا و یا بالاتر، کاملا” مرتبط با کد رشته ی درخواستی، داشتن حداقل ۳ سال اشتغال به کار در شغل مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل ،
در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess الزامی است.

×