اقامت مهارتی ایالت QLD

اقامت مهارتی ایالت QLD

مسیر ویزای ۴۹۱-SBO یا ویزای مخصوص صاحبان کسب‌وکار کوچک از ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ باز شده و هم اکنون باز است. برای اقدام متقاضیان می‌بایست EOI ثبت نمایند.

مسیر استاندارد زیرگروه ۴۹۱ و زیرگروه ۱۹۰ تا ۲۵ ژانویه باز نخواهد شد و EOIهای جدید برای برنامه‌ مهارتی پیش از این تاریخ پذیرفته نمی‌شود. پس بهتر است پس از تاریخ ذکر شده نامه EOI ارسال نکنید.

×