بازگشایی تدریجی مرزهای بین المللی کشور استرالیا

بازگشایی تدریجی مرزهای بین المللی کشور استرالیا

مرزهای بین المللی استرالیا از دیروز به روی متقاضیان برای ورود به این کشور باز شده اسـت. این موضـوع بخشـی از برنامه بازگشـایی تـدریجی اسـترالیا می باشد. به این ترتیب از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱، دارندگان ویزاهای گروه های زیر، در صورتی که به صورت کامل واکسینه شده باشند، بدون نیاز به اخذ معافیت ورود می توانند به استرالیا وارد شوند:
* دانشجویان بین المللی
* برخی از ویزاهای مهارتی
* دارندگان ویزا های پناهجویی و بشر دوستانه
* دارندگان ویزا های موقت و مشروط خویشاوندی

بازگشایی مرز های بین المللی استرالیا، پیش تر از این در تاریخ یکم دسامبر ۲۰۲۱ اعلام شده بود ولی به دلیل ظهور گونه اومیکرون ویروس کووید – ۱۹ این موضوع به تعویق افتاد.

×