باز شدن اسپانسر شیپ ایالت NSW برای ویزای 190

باز شدن اسپانسر شیپ ایالت NSW برای ویزای 190

بر اساس اعلام ایالت NSW، از امروز، متقاضیانی که در سه ماهه اخیر به صورت پیوسته در خارج از استرالیا اقامت داشته اند و تخصص آنها در جدول ذیل اعلام شده است ، می توانند با ثبت فرم EOI برای اسپانسر شیپ زیر گروه ۱۹۰ این ایالت در لیست انتخابی این ایالت قرار گیرند.
توجه داشته باشید که برخی از این مشاغل که در ستون موسوم به Experience دارای علامت ✔ هستند نیاز به سه سال سابقه کار مرتبط نیز خواهند داشت.

ExperienceOffshoreUnit Group
Managers
۱۲۱۴ – Mixed Crop and Livestock Farmers
۱۳۳۲ – Engineering Managers
۱۳۳۵ – Production Managers
۱۳۴۱ – Child Care Centre Managers
۱۳۴۲ – Health and Welfare Service Managers
Professionals
۲۲۴۶ – Librarians
۲۳۳۲ – Civil Engineering Professionals
۲۳۳۳ – Electrical Engineers
۲۳۳۴ – Electronics Engineers
۲۳۳۵ – Industrial, Mechanical and Production Engineer
۲۳۳۶ – Mining Engineers
۲۳۳۹ – Other Engineering Professionals
۲۳۴۷ – Veterinarians
۲۴۱۱ – Early Childhood (Pre-primary School) Teachers
۲۴۱۲ – Primary School Teachers
۲۴۱۴ – Secondary School Teachers
۲۴۱۵ – Special Education Teachers
۲۵۱۵ – Pharmacists
۲۵۲۳ – Dental Practitioners
۲۵۴۱ – Midwives
۲۵۴۲ – Nurse Educators and Researchers
۲۵۴۳ – Nurse Managers
۲۵۴۴ – Registered Nurses
۲۶۳۳ – Telecommunications Engineering Professionals
۲۷۲۳ – Psychologists
۲۷۲۴ – Social Professionals
۲۷۲۵ – Social Workers
۲۷۲۶ – Welfare, Recreation and Community Arts Workers
Technician and Trade Workers
۳۱۱۱ – Agricultural Technicians
۳۱۲۲ – Civil Engineering Draftspersons and Technicians
۳۱۲۳ – Electrical Engineering Draftspersons and Technicians
۳۱۲۵ – Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians
۳۲۲۲ – Sheetmetal Trades Workers
۳۲۲۳ – Structural Steel and Welding Trades Workers
۳۲۳۲ – Metal Fitters and Machinists
۳۲۴۱ – Panelbeaters
۳۳۱۱ – Bricklayers and Stonemasons
۳۳۱۲ – Carpenters and Joiners
۳۳۲۲ – Painting Trades Workers
۳۳۳۱ – Glaziers
۳۳۳۳ – Roof Tilers
۳۳۳۴ – Wall and Floor Tilers
۳۳۴۱ – Plumbers
۳۴۱۱ – Electricians
۳۴۲۱ – Airconditioning and Refrigeration Mechanics
۳۴۲۲ – Electrical Distribution Trades Workers
۳۴۲۳ – Electronics Trade Workers
۳۵۱۱ – Bakers and Pastrycooks
۳۵۱۲ – Butchers and Smallgoods Makers
۳۶۱۳ – Veterinary Nurses
۳۹۱۱ – Hairdressers
۳۹۴۱ – Cabinetmakers
Community and Personal Service Workers
۴۱۱۲ – Dental Hygienists, Technicians and Therapists
۴۱۱۳ – Diversional Therapists
۴۱۱۷ – Welfare Support Workers

×