شرایط حداقلی لازم در زمان اقدام برای اخذ ویزا تجاری استرالیا 188

شرایط حداقلی لازم در زمان اقدام برای اخذ ویزا تجاری استرالیا 188

• سن شما زیر ۵۵ سال باشد.
• در چهار سال مالی گذشته به میزان دو سال مالک و مدیرحداقل ۳۰ درصد از یک فعالیت تجاری بوده باشید.
• در دو سال مالی، فروش کلی فعالیت تجاری ذکر شده در بالا حداقل معادل ۷۵۰ هزار دلار استرالیایی بوده باشد (بر اساس نرخ بانک مرکزی)
• مجموع دارایی شما و همسرتان معادل ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار استرالیایی باشد (بر اساس نرخ بانک مرکزی)
• برای اخذ تائیده یکی از ایالتها و یا قلمروهای استرالیا اقدام و پاسخ مثبت دریافت نموده باشید.
• امکان کسب حداقل ۶۵ امتیاز از طریق سیستم امتیاز بندی این ویزا را داشته باشید.

×