طرح دولت استرالیا در جهت حمایت مالی شاغلین استرالیایی بالای 45 سال

طرح دولت استرالیا در جهت حمایت مالی شاغلین استرالیایی بالای 45 سال

طرح دولت استرالیا در جهت حمایت مالی شاغلین استرالیایی بالای ۴۵ سال

دولت استرالیا در جهت حمایت شاغلین استرالیایی بالای ۴۵ سال طرح های متعددی را تدوین نموده است که یکی از آنها پرداخت کمک هزینه مورد نیاز جهت گسترش مهارت های شغلی تا مبلغ ۲۲۰۰ دلار می باشد.

شرایط دریافت این کمک هزینه شامل موارد زیر می باشد:

·         سن متقاضی ۴۵ تا ۷۰ سال باشد.

·         متقاضی، شهروند یا مقیم دائم استرالیا باشد.

·         متقاضی در حال حاضر شاغل باشد یا اخیراً (در مدت نه ماه) شاغل نبوده باشد و همچنین در هیچ یک از مراکز ارائه دهنده خدمات استخدامی دولتی استرالیا نام نویسی نکرده باشد.

·         متقاضی لازم است در خصوص اخذ تأییدیه ارزیابی مهارت ها از طریق برنامه ارزیابی مهارت های شاغلین مسن اقدام نموده باشد.

×