معرفی گروه B از انجمن VETASSESS:

معرفی گروه B از انجمن VETASSESS:

انجمن وت اسس یکی از انجمن های ارزیابی مشاغل در استرالیا می باشد که بر اساس گروه بندی های A تا F ، مشاغل تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار می دهد.
اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group B در ۳ حالت امکان پذیر است که داشتن پیش شرط های ذیل در هریک از این حالات ضروری است:

• حالت ۱- در صورت داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر از آن
و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی، داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد. الزامی است.

• حالت۲- در صورت داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر غیر مرتبط با کد شغلی
و داشتن یک گواهینامه تخصصی معادل دیپلم یا بالاتر از آن که انطباق کامل با کد رشته درخواستی داشته باشد، ارائه ی حداقل دو سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد، الزامی است.

• حالت۳- در صورت داشتن تنها یک مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر غیر مرتبط با کد شغلی،
داشتن حداقل سه سال سابقه کار کاملا مرتبط با کد رشته ی درخواستی، پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع شده باشد، الزامی است.

×