نقش تکنولوژی در حفظ منابع طبیعی کشور استرالیا

نقش تکنولوژی در حفظ منابع طبیعی کشور استرالیا

حفظ منابع طبیعی استرالیا و نیروهای مورد نیاز برای رسیدن به این هدف

کشور استرالیا در اقدامی مبتکرانه به منظور مقابله با جنگل‌ زدایی در مرزها، ارتشی از پهپاد ها را به کار گرفته است. کار این پهپاد ها بذرافشانی در مرزهای استرالیا با هدف مقابله با جنگل زدایی و کمک به بقای تنوع زیستی در مرزهای استرالیا است. این پهپادها با بذرافشانی هوایی از فراز آسمان از فرسایش جنگل ها و از بین رفتن منابع طبیعی جلوگیری می کنند.

در روز بیش از ۴۰ هزار بذر توسط هر کدام از این پهپاد ها کاشته می شود. این رقم در مقایسه با استفاده از روش‌های سنتی، ۲۵ برابر سریعتر می باشد. همچنین با استفاده از این فناوری پیشرفته ۸۰ درصد در هزینه های کاشت درخت صرفه جویی می شود.

این پهپادها در مسیرهای ثابتی پرواز می‌کنند و دانه ‌های بذر را طبق الگوهای تعریف ‌شده می‌کارند و مختصات قرارگیری دانه ها را ثبت می کنند. با این کار می توان سلامت درختان را موقع رشد آن ها ارزیابی کرد. هم اکنون بیش از پنجاه هزار درخت با این روش پیشرفته در استرالیا کاشته شده است. پیش ‌بینی شده است که تعداد این درختان تا سال ۲۰۲۴ به ۱۰۰ میلیون برسد.

×